ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan

På söndagen var det så dags att fatta beslut i den kontroversiella sexarbetarfrågan, en fråga som engagerat många medlemmar i Amnesty. Beslutet blev att, i den internationella beslutsgången inom Amnesty International, verka för att försäljning av sex ska avkriminaliseras men att det inte ska betraktas som en mänsklig rättighet att sälja eller köpa sex. Även flera andra frågor ledde till en stundtals livlig debatt på årsmötet, däribland om en motionskommitté ska bereda arbetet innan årsmötet.

reportage | 2014-05-12
Av: Ulf B Andersson
 Sexarbetarfrågan ledde till livlig debatt i plenum.

Sexarbetarfrågan ledde till livlig debatt i plenum. Foto: Annie Beckman

Sedan förslaget om sexarbetarpolicy läckt ut till den brittiska tidningen Daily Mail den 23 januari har svenska Amnestys ledning avkrävts ett ställningstagande i svenska medier och av olika debattörer.

Svaret har hela tiden varit att styrelse eller generalsekreterare inte ska gå ut och ge sin åsikt innan medlemmarna sagt sitt och att i en medlemsstyrd organisationen ligger beslutanderätten i denna typ av frågor hos medlemmarna. Under våren har möten hållits för intresserade medlemmar och många av Amnestys cirka 200 grupper har lämnat in sina synpunkter på innehållet i den föreslagna policyn och om Amnesty överhuvudtaget ska ha en policy i sexarbetarfrågan.

De som har arbetat med att utforma förslaget till svenska sektionens svar hade också inhämtat synpunkter i prostitutionsfrågan från en rad organisationer; PRIS (Prostituerades revansch i samhället), Rose Alliance, UN Women, kvinnojoursorganisationerna ROKS och SKR, Sveriges Kvinnolobby, Män för Jämställdhet, RFSU och RFSL. På lördagen hölls en workshop och påverkanstorg under årsmötet innan det på söndagen var dags att gå till beslut i en fråga som engagerat många medlemmar. Den svenska sektionens svar kommer att tas upp i juni när ordförande och generalsekreterare i Amnestysektionerna samlas till möte.

I höst ska sedan den internationella styrelsen behandla frågan. Då kan det antingen bli beslut där eller så hänskjuts frågan till ICM, det internationella rådsmötet, som kommer att hållas sommaren år 2015.

För andra året använde årsmötet påverkanstorg i syfte att debatterna där ska mynna ut i en enkel och smidig beslutsprocess i plenum. När det på söndagsförmiddagen var dags för de 228 röstberättigade årsmötesdeltagarna att gå till beslut stod det ganska snabbt klart att det skulle bli en fortsatt debatt. Detta trots att presidiet enträget hävdade att debatterna borde ha varit avklarade under lördagen och uppmanade deltagarna att inte upprepa argument från debatten på påverkanstorget.

228 röstberättigade deltagare samlades i plenum.

228 röstberättigade deltagare samlades i plenum. Foto: Annie Beckman

Frågan är om Amnesty International överhuvudtaget behöver en sexarbetarpolicy eller om de människorättskränkningar sexsäljare utsätts för täcks in av Amnestys övriga arbete? Och om det ska finnas en policy; ska Amnesty då arbeta för en avkriminalisering av säljande av sex? Ska det ses som en mänsklig rättighet att sälja sex? Ska det ses som en mänsklig rättighet att köpa sex? Och hur ska de som är involverade i kringaktiviteter, som hallickar, rekryterare, vakter eller lokalägare, kring försäljning av sex betraktas? Och i bakgrunden fanns frågan om säljande av sex överhuvudtaget kan vara ett frivilligt val.

– Jag tycker inte att det har varit en klargörande debatt, sade Anna Dahlbäck från Stockholm och ledamot i Granskningskommittén. På lördagen hölls en informativ workshop där frågor kunde ställas på slutet. Jag blev inte så mycket klokare av det. Diskussionen på påverkanstorget var rörig och handlade mest om debatteknik och blev inte så klargörande. Jag vet faktiskt inte var jag står i frågan.

– Jag vet inte hur jag ska rösta, sade Anna Termine från Stockholm. I förslaget från London kommer ju moralfrågor in men de bör ju hållas utanför Amnesty.

– Jag tycker att styrelsen har gjort ett fantastiskt arbete, sade Lisa Tistad från Stockholm. De har tagit fasta på hur människorättsövergreppen ska minskas och de har lyckats skilja detta från ideologiska frågor.

Sofia Halth, sektionens ordförande, sade att styrelsen möjligen varit otydlig under lördagen, när det gällde behovet av en policy överhuvudtaget men att styrelsen valt att lägga förslag om det nu blir så att en policy kommer att antas.

– Ska jag tolka det som att om Amnesty inte har en policy då ska vi inte arbeta specifikt med frågan, undrade Anna Dahbäck. Om en person som säljer sex utsätts för polisbrutalitet då kan vi väl ändå arbeta mot den polisbrutaliteten?

Hon fortsatte med att peka på det motsägelsefulla i att arbeta för ”avkriminalisering av försäljning av sex” och samtidigt säga att det inte ska betraktas som ”en mänsklig rättighet att sälja sex”:
– Om det inte ses som en mänsklig rättighet att sälja sex och hon eller han hamnar i fängelse för det, utan att utsättas för andra kränkningar, varför ska det då ses som en kränkning av mänskliga rättigheter?

– Därför att många som säljer sex tillhör utsatta grupper och inte ser något annat val, svarade Sofia Halth.

– Vår utgångspunkt bör vara att vi kan arbeta med frågorna utan att behöva ha en särskild sexarbetarpolicy, sade Karin Broberg från Stockholm.

Till sist kunde årsmötet fatta beslut som innebär att styrelsen i den fortsatta diskussionen inom Amnestyrörelsen ska agera i enlighet med detta:

Amnesty ska agera i fall då människor som säljer sex utsätts för allvarliga människorättskränkningar.
Amnesty ska arbeta för avkriminalisering av försäljning av sex.
Amnesty ska inte betrakta det som en mänsklig rättighet att sälja sex.
Amnesty ska inte betrakta det som en mänsklig rättighet att köpa sex.

I beslutet finns också krav på att Amnestys arbete i dessa frågor bör vara evidensbaserat och att Amnesty ”inte ska ta ett universellt ställningstagande för avkriminalisering av sexköp” och inte heller ”för avkriminalisering av kringaktiviteter till prostitution”. Det svenska beslutet innebär också att styrelsen ska försöka påverka Amnesty att inte bara fokusera på lagändringar utan också ”arbeta för att ingen skall tvingas att sälja sexuella tjänster genom diskriminering, tvång eller våld, ej heller på grund av ekonomisk eller social nöd”.

Det kan också tilläggas att det nu aktuella förslaget om sexarbetarpolicy handlar om vuxna personer och inte berör barnprostitution som är ett lagbrott och den del av trafficking som handlar om människohandel för sexuella ändamål.

Även några andra beslut ledde till livlig debatt under söndagen. Med stor majoritet avslogs en motion om att börja arvodera ledamöter av styrelsen.

Leif Elinder från Uppsala argumenterade för att ”svenska Amnesty aktivt verkar för att Sverige erbjuder Edward Snowden politisk asyl”. Den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden avslöjade förra året NSA:s omfattande övervakningssystem över hela världen och frågan om asyl inom EU har väckts bland annat i EU-parlamentet. I Sverige har bland annat förre vänsterpartiledaren Lars Ohly och den liberale debattören Fredrik Segerfeldt gemensamt agerat och socialdemokraten Pierre Schori och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har engagerat sig i frågan.

Edward Snowden hotas av livstids fängelse i USA och utrikesminister John Kerry har kallat honom ”landsförrädare”.
Årsmötet ansåg dock att Edward Snowden för närvarande har asyl i Ryssland och att frågan därför inte är aktuell nu.

Årsmötet beslöt att verka för att arbetet med Nordkorea ges en högre prioritet. Nina Landtblom från Stockholm passade på att skriva under ett Nordkoreavädjande.

Årsmötet beslöt att verka för att arbetet med Nordkorea ges en högre prioritet. Nina Landtblom från Stockholm passade på att skriva under ett Nordkoreavädjande. Foto: Annie Beckman

I stor enighet beslöt årsmötet att Amnesty nästa år kommer att använda sig av onlineval för sektionsstyrelse, Fondstyrelse, Granskningskommitté, valberedning och revisorer. Genom att tillåta val på webben hoppas årsmötet att fler medlemmar deltar i valen. Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att nominera kandidater under själva årsmötet och presentationen av kandidaterna kommer att livesändas.

Ett förslag från styrelsen om en motionskommitté, som skulle bereda motioner till årsmötet, ledde till en viss dramatik. Förslaget hade fått stöd av 43 röstande på påverkanstorget medan ingen hade där hade röstat för avslag.

På torget lades också ett tilläggsförslag om att årsmötet skulle välja årsmötesordförande ett år i förväg för att dessa personer skulle ha möjlighet att förbereda årsmötet, vilket skulle kräva en stadgeändring.

Omröstningen om motionskommitté blev rafflande.

Omröstningen om motionskommitté blev rafflande. Foto: Annie Beckman

– Jag tror detta kan ge oss bättre årsmöten, argumenterade förslagsställaren Christine Pamp från Skåne. Så fungerar det på internationell nivå inann de internationella rådsmötena, ICM, där ordförandena väljs två år i förväg.
– Jag delar inte uppfattningen att det fungerar bra med ICM. Det finns stora demokratiska problem där och motioner kan avvisas i förväg, replikerade Sofia Halth.

– Det sägs att detta har stötts och blötts under styrelseåret, sade Anna Dahlbäck. Det är därför obegripligt att förslaget om att välja ordförande ett år innan årsmötet inte har skickats ut i förväg. Jag yrkar avslag. Stadgeändringar kan inte genomföras med så dåligt underlag.

Frågan om motionskommitté visade sig också vara kontroversiell. Tora Törnquist från styrelsen argumenterade för kommittén:
– Den ska inte kunna avslå motioner, det är årsmötets sak, men hjälpa till så att motioner har större chanser att gå igenom.

När det var dags för beslut om motionskommitté föll förslaget om att välja ordförande i förväg. Motionskommittén vann gehör hos en majoritet men sedan rösträknarna misslyckats med att bli eniga om att antalet röster för och emot fick skriftlig omröstning lösa problemet. Då visade det sig att 63 personer röstade för medan 38 var emot. Det innebar att 62,4 procent sade ja men stadgeändringar inom Amnesty kräver två tredjedelsmajoritet, det vill säga 66,6 procent, varför förslaget om motionskommitté föll.

Ulf B Andersson

Läs också
ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj)

Amnesty Press på årsmötet

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (13 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (12 maj)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Sofia Halth omvald till ordförande (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Högt i tak på påverkanstorget (10 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Heta debatter och manifestation för rätten till asyl (10 maj 2014 )

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Svenska Amnestysektionen firar 50 år (9 maj 2014)

reportage | 2014-05-12
Av: Ulf B Andersson