Den knepiga religionen

Läst & Sett | 2012-11-27

»Är religion en mänsklig rättighet?«
Hans Ingvar Roth
Norstedts

I mitten på 1990-talet var jag med om att få igång akademisk utbildning i mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan i Stockholm. Att det var just den högskolan som nappade var inte så förvånande, än mindre att den första kursen hade just religions- och samvetsfrihet i fokus. De frikyrkosamfund som var och är högskolans huvudmän insåg att detta låg nära samfundens uppdrag och att frågan om religionsfrihet ständigt behöver belysas och diskuteras, såväl ur ett historiskt som ur ett samtida perspektiv.

Om just detta ämne handlar Hans-Ingvar Roths senaste bok: Är religion en mänsklig rättighet? Roth tar upp frågan om religionsfrihet ur ett historiskt perspektiv, diskuterar samtida aktuella gränsdragningar och har ett långt kapitel om kritiken mot religionsfriheten. Det sistnämnda kapitlet borde vara obligatorisk läsning för alla amnestyaktivister som vill stå på tårna då kritiken i många av fallen är en övergripande kritik mot idén om de mänskliga rättigheterna.
Roth som tidigare skrivit boken: Vad är mänskliga rättigheter? (Natur och kultur, 2007) och som skrivit flera understreckare i Svenska Dagbladet är mycket skicklig på att enkelt och lättfattligt sammanfatta stora text- och forskningsmängder. Jag är knappast ensam om att ha skickat Roth en tacksamhetens tanke då han i flera understreckare rappt dragit ut essansen ur några rejäla tegelstener som få har tid att läsa. Författaren är rejält beläst och i Är religion en mänsklig rättighet? refereras åtskilliga gånger till historiska och samtida rättsfall samt till aktuell forskning och debatt. Materialet är imponerande omfattande.

Detta blir också en utmaning. Författaren skriver själv att boken lämpar sig för högskolekurser inom en rad olika discipliner samt i samhällsdebatten. Utan tvivel har den plats på kurslistor på landets universitet och högskolor men som debattbok är jag mer tveksam. Författaren skriver nyktert och sakligt utan att dölja resonemang och preferenser bakom en akademisk slöja men frånvaron av en entydig berättelse och de stora ambitionerna gör boken stundtals något torftig.

Fredrik Kron

Läst & Sett | 2012-11-27