Advokat i dagens Iran: ”En mardröm”

reportage | 2004-07-14

Under de senaste åren har den islamiska regimen i Iran fortsatt sin systematiska förföljelse av oliktänkande och från staten oberoende advokater genom hård kontroll, fängslanden och försvinnanden. De advokater som ändå trotsar regimens stränga regelverk riskerar att åtalas och fängslas för statsfientlig verksamhet genom en särskild domstol inrättad för att slutgiltigt rensa advokatsamfundet från oppositionella.

Masoud Nasiri har arbetat som advokat i över tjugo år och har förföljts och fängslats av den islamiska regimen på grund av sina vänsterorienterade och regimkritiska åsikter. Sedan några år tillbaka vilar åter en dom över Masoud Nasiri på grund av hans regimkritiska åsikter, som för ett år sedan slutgiltigt tvingade honom att gå i exil. Möjligheterna för Masoud Nasiri att återvända till Iran är idag obefintliga då hotet mot hans liv är ett obestridligt faktum.

– Advokaternas situation måste granskas utifrån olika synvinklar, svarar Masoud Nasiri på frågan om vilka omständigheter som är rådande för en advokats arbetsförhållanden i Iran idag.

– Dels måste man ta hänsyn till advokaternas nästintill obefintliga möjligheter att organisera sig som yrkesgrupp oberoende av regimens kontroll och dels på de strikta arbetsförhållanden som den enskilde advokaten tvingas att vara verksam inom, fortsätter han och talar utifrån sin egen 20-åriga erfarenhet av advokatyrket.

– Advokatsamfundet, IBA (Iranian Bar Association), står som de flesta civila föreningar och organisationer under totalitära regimer i ständig konflikt med den Iranska regimens medeltida struktur, berättar Masoud Nasiri.

Masoud Nasiri anser att det är omöjligt för en advokat
i dagens Iran att utöva sitt yrke.

Oppositionella rörelser tystas genom att regimen bedriver en ständig förföljelse och kontroll av oliktänkande:
– Genom att olagligförklara eller infiltrera oberoende organisationer upplöser och tillintetgör regimen systematiskt regimkritiska rörelser, förklarar han.

Under 1970-talet förpassades IBA från den statliga domänen och under en artonårsperiod förhindrades man från att hålla val. – Då som nu förföljdes och arresterades regimkritiska advokater vilket tvingade många i exil, förklarar Masoud Nasiri som själv valde att stanna kvar i Iran trots de överhängande hoten som senare resulterade i att han själv blev fängslad.

Så småningom ökade den folkliga opinionens krav om ett återupprättande av ett oberoende advokatsamfund. Med stöd av påtryckningar från internationella organisationer tvingades regimen 1990 att erkänna advokatsamfundet och godkänna val av ny styrelse.
Med bara en dag kvar till valet ändrade plötsligt regimen sin tillåtande hållning och fortsatte istället att trakassera och förfölja oliktänkande advokater.
–Ett flertal rättsmål mot advokater återaktiverades och processen kulminerade i en ny lagstiftning, berättar Masoud Nasiri och hänvisar till paragraf 189 i lagtexten.

Lagstiftningen möjliggjorde för en ny organisation, den här gången verksam inom regimen, att etablera sig som en permanent ersättning för det oberoende advokatsamfundet, förklarar han och menar att detta var den slutgiltiga omständighet som kom att diktera de dagsaktuella villkoren för det strängt kontrollerade advokatyrket i dagens Iran.

– Den islamiska regimens reaktionära och korrupta rättsystem har förvandlat den vardagliga yrkesutövningen till en mardröm för iranska advokater, förklarar Masoud Nasiri.

När klientens mål ska ombesörjas står den enskilde advokaten under ständig kontroll från regimen, fortsätter han och talar om den utbredda korruptionen som möjliggör för inflytelserika regimanhängare att påverka och styra domstolsförföranden i olika mål.
Mullorna, som själva saknar behörig utbildning på området, har tagit domstolsväsendet i besittning tillsammans med andra outbildade domare som blint accepterar systemet, skrämda till tystnad eller mutade genom fördelar och privilegier.

Egenmäktigt kan dessa personer besluta över en advokats närvaro vid en domstolsförhandling eller undanhålla dem för målet relevanta handlingar. Det hör också till vardagen att den brottsmisstänkte uppmanas att avsäga sig rätten till advokat och därmed få strafflindring.

– De här är omständigheter som påverkar alla ärenden oberoende karaktär, säger Masoud Nasiri men tillägger att förfarandet inom revolutionsdomstolarna i politiska mål naturligtvis utgör ett långt mer komplicerat och riskfyllt uppdrag för en advokat.

I fall där målsäganden är uttalat regimkritisk riskerar advokaten att få betala ett högt pris för att utmana rättsväsendets förtryckande apparat . För att hindra advokaten i sitt arbete kan anställda inom rättsväsendet enkelt utfärda förfalskade dokument som leder till oberättigade anklagelser gentemot advokaten och godtyckliga arresteringar.

Trots det överhängande hotet från regimen trotsar en del iranska advokater hotbilden från regimen och åtar sig regimkritiska mål. – Efter att reformisterna tog över regeringen, hoppades många på ett andrum för det iranska folket, berättar Masoud och tänker tillbaka på den gnista av hopp som då väcktes om att reformisterna skulle medföra ett öppnare samhällsklimat.

– Men den reformvänliga falang som nu sitter i både parlamentet och regeringen, är densamma som medverkade i att lagstifta mot ett oberoende advokatsamfund vilket gav klartecken för den slutgiltiga upplösningen av IBA., konstaterar Massoud Nasiri uppgivet och pekar på den omöjliga och svåra situation som råder för den enskilde advokaten att utöva sitt yrke.

Många ser dagens Iran som ett fängelse. (personerna på bilden
har ingenting med innehållet i texten att göra)
Foto: ISNA/Hassan Ghareeb

Naser Zarafshan är ett av de senast internationellt uppmärksammade fallen, där en advokat fängslats på falska grunder för sitt agerande i ett regimkritiskt mål.
– Fängelsedomen mot Naser Zarafshan är ett typiskt exempel på regimens metoder för att se till att enskilda advokater avskräcks från att ta sig an regimkritiska mål, säger Masoud Nasiri och tillägger att de advokater som istället fogar sig till systemet premieras och befordras.

Naser Zarafshan är en modig advokat och en av de få advokater som accepterar politiska mål. Han har bland annat jobbat med de kända seriemoden på författare och intellektuella iranier som mördades av säkerhetspolisen på slutet av 1990-talet. Det är därför han sitter i fängelse nu. Han anklagades för att inneha olagliga vapen och ha druckit sprit. Den 12 juli uppgavs att han matstrejkar tillsammans med ytterligare cirka 300 andra fångar i protest mot att han och många studenter sitter fängslade utan rättegång.

Även om den islamiska regimens maktfullkomlighet i grunden påverkar alla yrkeskategorier, är advokatyrket idag utan tvekan en av de mest utsatta yrkesgrupperna i dagens Iran. I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna erkänns varje advokats rätt att utöva sitt yrke.
– Allt som förhindrar en advokat att utöva sitt yrke är i sig en kränkning av de mänskliga rättigheterna, säger Masoud Nasiri och visar att drivkraften bakom alla sina år av kamp fortfarande finns kvar.
– Varje inskränkning av de mänskliga rättigheterna måste betraktas som en markering av den islamiska regimen att alla oppositionella röster konsekvent kommer att tystas även i framtiden, påpekar han.

Hanna Larsson

reportage | 2004-07-14