Våldtäkter och fällande domar: ”Sverige i botten i Europa”

Tisdag 28 april kommer en EU-studie om våldtäkter i Europa att presenteras i Bryssel. Men redan på måndagen kom professor Liz Kelly från London Metropolitan University för att presentera resultatet av studien vid ett seminarium på Stockholms universitet tillsammans med sina svenska samarbetspartners; Christian Diesen och Eva Diesen vid Juridicum.
I Liz Kellys projekt har forskare i elva EU-länder jämfört hur rättsapparaten i respektive land hanterar våldtäktsbrottet. Studier har gjorts över långa tidsperioder, vilket gör att tillfälliga svängningar i statistiken inte ska leda till felaktiga slutsatser.

Sverige toppar antalet anmälda våldtäkter i Europa med 46 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. Det kan jämföras med England och Wales där 23 våldtäkter anmäldes per 100 000 invånare. Sverige och England och Wales ligger också lägst när det uppklarningen av anmälda våldtäkter i form av åtal: cirka 13 procent. Sammantaget ligger antalet fällande domar runt tio procent av alla anmälda våldtäkter.
Antalet anmälda våldtäkter har fortsatt stiga i Sverige efter att Liz Kellys studie gjordes och passerade förra året för första gången 5 000. Mellan år 2004 och 2007 ökade antalet anmälningar med 81 procent. En jämförelse mellan 1977 och 2006 visar på en ökning med 426 procent.

2005 fick Sverige en ny sexualbrottslagstiftning, där inte bara våld eller hot om våld kan utgöra grund för våldtäktsåtal utan också om personen är i så kallat hjälplöst tillstånd. Det sistnämnda kan vara att personen är berusad, sovande, medvetslös eller på annat sätt inte anses kunna säga ja eller nej till sex. Det svenska våldtäktsbegreppet omfattar också en rad handlingar som jämställs med penetrerande sexuella handlingar.

En svaghet i undersökningen är att den enbart handlar om anmälda våldtäkter. I länder som Grekland, Ungern och Portugal ligger antalet anmälda våldtäkter runt 200 per år, trots att länderna har ungefär lika många invånare som Sverige. Professor Christian Diesen medgav att det behövs omfångsundersökningar för att få reda på verkligheten bakom statistiken.
- Men jag tror, trots statistikens osäkerhet, att vi måste utgå från att våldtäkter har ökat i Sverige, sade han.
Trots ökningen ligger antalet fällande domar på samma procentuella nivå. Det är ett fenomen som Sverige delar med flera andra länder i undersökningen, sade Liz Kelly:
- Men i länder som Frankrike, Danmark och Luxemburg ökar andelen fällande domar samtidigt som antalet anmälningar ökar.

I studien konstateras att möjligheten att en anmäld våldtäkt ska leda till fällande dom i Sverige ökar om den anklagade mannen har en icke-svensk bakgrund, är arbetslös och hade druckit alkohol. Om platsen för våldtäkten inte var i offrets eller den misstänktes hem och om de inte har en relation ökar också möjligheten till en fällande dom.

I den svenska studien var två procent av fallen falska anmälningar, vilket motsvarar cirka 100 anmälningar per år. I en annan studie av Christian Diesen och Eva Diesen har de också kommit fram till att ytterligare fem procent av anmälningarna var ”felaktiga”.
- Det rör sig om att någonting kan ha hänt, men inte det som finns i anmälan, förklarade Eva Diesen.
Liz Kelly menar att det finns en överdriven misstänksamhet inom rättsväsendet mot kvinnor som anmäler våldtäkt och att det finns en myt om att antalet falskanmälningar är stort.

I den svenska delen av studien konstateras att den stora majoriteten av offren var kvinnor. Endast sju procent av de som anmälde en våldtäkt var män, men det betonades att mörkertalet kan vara mycket stort här. De misstänkta utgjordes nästan enbart av män, bara en kvinnlig gärningsmän fanns i materialet.
Jämfört med andra länder var våldtäktsoffren i Sverige yngre, två tredjedelar var i åldern 15-30 år och 42 procent yngre än 21 år. Över hälften av offren hade druckit alkohol, medan de misstänkta gärningsmännen i väsentligt lägre grad hade druckit alkohol.
- En fundering är vi att kanske inte ska prata om risken av att unga kvinnor dricker alkohol utan hur unga män utnyttjar att unga kvinnor har druckit, påpekade Liz Kelly.

Hon påpekade att en stereotypa bilden av våldtäkt handlar om en överfallsvåldtäkt utomhus, ”den riktiga våldtäkten”, men att detta är en otypisk våldtäkt. En studie av Brå, Brottsförebyggande rådet, som presenterades förra året visade att andelen anmälda överfallsvåldtäkter, liksom anmälda våldtäkter inom en relation minskar.

Däremot har andelen våldtäkt av ”bekant” ökat kraftigt. Två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna äger rum i någons hem, men endast sex procent i hem som delas med partner.
- Ökningen av våldtäkterna i Sverige handlar alltså i hög grad om ungdomskultur, alkoholkultur och sexualkultur, konstaterar Christian Diesen och Eva Diesen i sin studie. Tidig sexualdebut, hög alkoholkonsumtion, ”fri sexualitet” och ”rätten till ett sent nej” ger helt enkelt fler våldtäkter.

De senaste åren har det förts en livlig debatt om ”samtycke” ska vara det avgörande i sexualbrottslagstiftningen. I England och Wales finns i motsats till Sverige samtycke som grund, men antalet fällande domar är alltså i bägge fallen 13 procent.
- Samtycke för att ha sex med en eller flera andra personer kan vara bra ur normerande synvinkel, förklarade Liz Kelly. Men när det gäller antalet fällande domar gör det ingen skillnad, det kan till och försämra det hela. Erfarenheterna från England och Wales pekar på att fokus i rättssalen lätt förflyttas till offret.
Christian Diesen menade att redan idag handlar cirka 50 procent av våldtäktsfallen i Sverige om just samtycke förlegat eller inte. Om inga synliga skador finns på offret eller om utomstående vittnen saknas kommer det bli en trovärdighetsfråga i rätten. Få personer som anklagas för våldtäkt erkänner brott och typfallet är alltså en man som säger att ”hon var med på det” medan kvinnan säger att hon utsattes för en våldtäkt.
- Saknas vålds- eller tvångsrekvisitet så kan effekten bli att polis eller åklagare väljer att inte gå vidare med fallet då de anser att anmälan är ”för svag”, påpekade Eva Diesen.

Ulf B Andersson

27 april 2009

Läs mer:

Våldtäkt – myter och verklighet (Amnesty Press 3 april 2006)

Vi vill ha fest – ingen jävla husarrest (Amnesty Press 13 november 2005)

Unik rapport synliggör våldet i samkönade relationer (Ottar 18 november 2005)

"Även bögar och lesbiska slår" (Amnestys kvinnorättssidor)

Amnestys rapporter om våld mot kvinnor i Sverige (Här finns ”Fallet nedlagt”)

Ulf B Andersson
Amnesty Press