Vi måste tala om kvinnors rädsla

reflektion | 2008-05-23

Kvinnor världen över lever i skräck. I fruktan. I daglig rädsla.
Mänskliga rättigheter handlar om frihet från rädsla, sade Dag Hammarskjöld, Nobelpristagare och tillika FNs generalsekreterare (1953-61), redan för femtio år sedan.
Diskrimineringen av kvinnor leder till våld. Om detta handlade den konferens som den 16 maj anordnades av Sida, med fokus på kvinnors hälsa och rättigheter (”Successful strategies for women's health and rights”).

Kvinnor känner rädsla för att bli gravida, rädsla för osäkra aborter, att dö i barnsäng, att utsättas för våld i hemmet eller att röra sig utomhus på gatorna, att bli våldtagna, att bli smittade av hiv. Kvinnor behöver tillgång till preventivmedel, till sjuk- och mödravård och till säkerhet.
Detta har kvinnor rätt till enligt bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Intressant är att Sveriges utrikespolitik idag sätter kvinnors rättigheter och rätt till hälsa högt på dagordningen. Biståndsminister Gunilla Carlsson sade under konferensen att nyckeln är implementeringen av internationella åtaganden. Det vill säga att kräva att stater lever upp till sina skyldigheter. Det man lovat i de FN-konventioner man undertecknat, eller i andra forum.

Amnesty i Nepal anordnar en diskussion om hiv/aids och mänskliga rättigheter för nepalesiska kvinnor. Representanter för Action Aid Nepal, SAATHI (en kvinnlig frivilligorganisation som arbetar mot våld i hemmet i Nepal), hälsoministeriet i Nepal, Maiti Nepal (en organisation som arbetar för flickor som utsatts för trafficking), International Labour Organization och Power Group (en grupp av personer som smittats med hiv) deltog. Foto: Amnesty

Amnesty kommer samtidigt i år att lansera en kampanj för att lyfta de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna. Med exakt samma syfte.

Att ansvar måste utkrävas av de enskilda staterna – om det så ska drivas i domstol.

Kampanjens namn är ”Human Dignity”, mänsklig värdighet, och det handlar om rättigheter som utbildning, bostad och sjukvård, men även rätten till fysisk integritet.
I Amnestyrapporten ”I am at the lowest end of all”, som Amnestys ESK-grupp just nu driver en kampanj kring, som handlar om kvinnor och hiv i Sydafrika, kan man läsa att kvinnor drabbas extra hårt av hiv. Kvinnor i Sydafrika under 25 år löper tre till fyra gånger så stor risk att bli smittade som män i samma åldersgrupp, och medan den generella spridningen planar ut så ökar den bland kvinnor.

I Sydafrika är våldtäkter och könsbaserat våld mycket vanligt och många kvinnor smittas genom just våldtäkt eller för att de inte kan kräva användning av kondom. Det är de allra fattigaste kvinnorna på landsbygden som löper störst risk att smittas med hiv.

Affisch på ”Masisukumeni women's crisis centre” i Sydafrika. Centret ger hjälp till kvinnor som är utsatta för våld och andra former av diskriminering. Kvinnorna får information om den hjälp de kan få från staten. Foto: CSVR & ALP

Att satsa på kvinnor är en investering, sade Thoraya Ahmed Obaid, UNFPA (United Nations Population Fund), i sitt inledningstal:
- Världens hälsoministrar borde ta finansministern i handen och satsa på att stärka kvinnors rättigheter. När kvinnor har utbildning och är friska så blir deras barn det också.

Kan det egentligen sägas bättre än så?

Jämställdheten är en rättighet och en investering i en bättre framtid för alla.

Hoppas Sveriges politiker tar sitt ansvar och agerar i handling utifrån sina högt ställda principer om mänskliga rättigheter.

Ekonomiska resurser behövs för att tillgodose att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna ska kunna förverkligas. Sverige måste driva lobby för att världen prioriterar att satsa pengar på att öka jämställdheten och att minska fattigdomen.

Jämställdhet och utrotandet av fattigdom går hand i hand. Det handlar om rättvisa och rättvisa är en rättighet i en värld där alla har lika värde.

Solveig Hauser

Maj 2008.

Läs mer:

Ett svåruppnått millenniemål (Amnesty Press 24 maj)

”Jag är längst ner på stegen” - Om hiv i Sydafrika

Om Amnestys kampanj ”Human Dignity”

Fattiga och marginaliserade kvinnor nekas rätt till mödra- och spädbarnsvård (Amnesty kampanj om Peru 22 december 2007)

reflektion | 2008-05-23