Löften som ekar tomt

ledare | 2000-06-14

__Om ett halvår tar Sverige över efter Frankrike som ordförandeland i EU. Som ordförandeland ges möjligheter att lyfta fram och driva de EU-frågor som man anser viktigast. EU:s stater håller för närvarande på att skapa en gemensam asyllagstiftning och arbetet under de närmaste åren kommer att vara avgörande för hur denna kommer att se ut. Sverige kan som ordförandeland spela en viktig roll i detta arbete.

Vad som aldrig får glömmas bort vid etablerandet av denna gemensamma asyllagstiftning är de olika metoder som används av stater för att förhindra att de personer som är i behov av skydd överhuvud taget når EU:s gränser.

Visumtvånget är en sådan metod. Att informera flyktingar om svårigheten att få uppehållstillstånd innan de kommer hit, är en annan. Transportöransvar är en tredje, och det finns fler. Detta är metoder som används av EU:s stater, inklusive Sverige, redan idag men som det dessutom ägnas stor kraft på i de pågående EU förhandlingarna.

Amnesty Internationals arbete för flyktingar och asylsökanden handlar om att personer inte ska återsändas till länder där de riskerar sådana brott mot de mänskliga rättigheterna som Amnesty aktivt söker förhindra och arbetar emot.

Arbetet handlar därmed också om att asylsökanden ska ha tillgång till en korrekt och säker asylprocess. Om de inte har tillgång till en sådan process så finns ju heller inga garantier för att de inte återsänds till ett land där de riskerar förföljelse. Att personer i behov av skydd överhuvud taget förhindras möjligheten att nå en säker plats kan aldrig tolereras.

Att som Sverige och andra EU länder utropa en vilja till att fullt ut respektera flyktingrätten och rätten att söka asyl ekar tomt då man samtidigt brukar stor kraft på att förhindra den flyende personen från att lämna det land där han eller hon förtrycks. En framtida asylpolitik i EU måste kunna ge personer på flykt en reell möjlighet till skydd. Det centrala i en sådan politik måste vara skyddet för individen och inte, som idag, att hålla så många som möjligt borta från Sverige och EU.

Jonas Nilsson
flyktinghandläggare i svenska Amnesty

ledare | 2000-06-14