Fredens handbok- ny rapport från Kvinna till Kvinna

reportage | 2003-11-21

– För att uppnå hållbar fred och demokrati i konfliktdrabbade länder är det avgörande att se både kvinnor och män som aktörer för fred. Kvinnor utgör hälften av befolkningen och de måste ges möjlighet att presentera hälften av lösningarna, säger Kerstin Grebäck, ordförande för organisationen Kvinna till Kvinna.
Med anledning av att Kvinna till Kvinna grundades för tio år sedan släpptes på ett seminarium den 17 november rapporten; ”Tänk om! En handbok för varaktig fred”.

Året är 1993. Kriget på Balkan rasar. Media rapporterar om systematiska övergrepp på kvinnor. Den svenska freds- och kvinnorörelsen samlas för att stödja krigets kvinnor och hjälpa de kvinnogrupper som finns kvar på Balkan. Ett nätverk av privatpersoner och organisationer bildas. Samlingsnamnet för insatsen blir Kvinna till Kvinna. Initiativtagare är Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet samt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Kvinna till Kvinna arbetar idag för att i krigs- och konfliktområden stärka kvinnors självkänsla, deras psykiska och fysiska hälsa samt stärka deras deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. De arbetar även för att främja studier och forskning kring hur krig och väpnade konflikter påverkar kvinnor. Organisationen vill informera om krigets effekter och skapa opinion för konflikthantering med civila metoder.

– Handboken är en något ovanlig rapport för att komma ifrån Kvinna till Kvinna. Tidigare rapporter har visat vad som händer om kvinnor inte får vara delaktiga i fredsbevarande arbetet. Denna rapport tar upp positiva exempel och visar hur det ser ut när kvinnor är med, sade Åsa Carlman, informatör på Kvinna till Kvinna.
– Det förekommer alltför ofta att kvinnor helt stängs ute ifrån det fredsbevarande arbetet. Ta till exempel Daytonavtalet (som skapade fred i Bosnien hösten 1995), säger Carlman. Där var överhuvudtaget inga kvinnor med.

Vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking år 1995 antogs en handlingsplan mot diskriminering av kvinnor. Handlingsplanen beordrar länderna att vidta åtgärder och vid behov anpassa lagar och praxis för att undanröja alla hinder för jämställdhet. År 2000 samlades regeringar och frivilligorganisationer världen över i New York för att följa upp Pekingdeklarationen. På denna konferens kallad Peking + 5 belystes bland annat kvinnors roll i kris och konflikt och bristen på åtgärder för att införliva kvinnor i fredsprocessen.

På grund av detta antog FN:s säkerhetsråd den 31 oktober år 2000 resolution 1325. Resolutionen säger att det internationella samfundet måste uppmärksamma och ta speciell hänsyn till kvinnors utsatta situationer under krig. Vidare måste FN:s medlemsländer verka för att involvera kvinnor i fredsbyggande och konfliktlösande arbete. Resolutionen saknar dock regler för uppföljning och sanktionssystem vilket gör den ganska uddlös.

Agneta Söderberg Jacobson har skrivit ”Tänk om! En handbok för varaktig fred” efter en idé av Clara Mannheimer. Arbetet med rapporten har tagit drygt ett år och den är på cirka 50 sidor. Information varvas med exempel tagna ur verkligheten som i handbokens sidor är pedagogiskt ljusgula. Rapporten ska översättas till engelska och lanseras till FN:s 48:e kvinnokommission i mars där kvinnors fulla deltagande i säkerhetspolitik ska diskuteras.

Anders Milton, Svenska Röda Korsets ordförare och Gerd Johnsson-Latham, kansliråd på Enheten för Global Utveckling, Utrikesdepartementet, var inbjudna till seminariet för att ge sina åsikter om rapporten som de hade fått läsa i förväg.
– En utmärkt rapport. Den är enkel att ta till sig och detta gör den enkel att använda. Ni har gjort oss alla en tjänst, sade Milton.Johnsson-Latham höll med Milton om rapportens lättillgänglighet. Men hon var något mer kritisk.

– Jag tycker att ni kan göra en kortare rapport på fyra sidor och kalla detta för en handbok. Då blir den ännu enklare att ta till sig. Detta är mer än en handbok. Det är lite förvirrande, sade Johnsson-Latham.
Hon kom med en del konstruktiva förslag men ansåg att rapporten var intressant och att den lyfte fram de fattigas perspektiv.

Handboken riktar sig till bistånds- och fredsarbetande i Sverige och internationellt.
– Vårt mål med handboken är att denna ska finnas i varje portfölj och varje skrivbord hos varje person som arbetar i konfliktdrabbade områden, såväl under krig som i fredsprocesser och återuppbyggnadsarbete, sade Carlman.

Text och bild : Emma Forsberg
Praktikant Amnesty Press

reportage | 2003-11-21