Årsmöte i rekordfart

reportage | 2007-04-22

På söndagen avslutades Amnestys 44:e årsmöte i Linköping. Deltagarna gav dock delvis styrelsen bakläxa i abortfrågan.

På lördagen hade de inkomna motionerna och förslagen från styrelsen behandlats dels på diskussionstorg och dels i beredningsgrupper som arbetade parallellt. På söndagen presenterade beredningsgrupperna resultatet av diskussionen och med få undantag antogs förslagen från dessa gruppper utan diskussion. Det gjorde att årsmötet hamnade i den ovanliga situationen att den tid, tre och en halv timme, som avsatts i plenum för beslutsfattande inte behövdes. Redan efter drygt en timme hade årsmötet fattat beslut om alla motioner och förslag och årsmötet kunde avslutas nästan två timmar tidigare än beräknat.

Upp med röstkorten.

När det gällde abortfrågan hade årsmötet i Göteborg 2006 beslutat att svenska sektionen ska verka för att Amnesty arbetar för att abort "ska vara laglig, säker och tillgänglig för alla kvinnor". Styrelsen hade lagt en resolution till det internationella rådsmötet, som hålls i Mexiko i augusti, i denna anda. Men inför årsmötet beslöt styrelsen att föreslå att resolutionen dras tillbaka och på lördagen hade Hanna Roberts, vice ordförande i Amnestys internationella styrelse, sagt att tiden ännu inte är mogen för att "hela rörelsen ska ta ställning för kvinnans rätt att besluta om abort".
I redogörelsen för diskussionen i beredningsgruppen framkom att det uttrycktes "en oro för att ett tillbakadragande av resolutionen skulle resultera i att arbetet för de rekommendationer som fastslogs på årsmötet lades på is". Någon deltagare ansåg att det "skulle visa att vi är fega i Sverige som viker oss i debatten" och "någon annan kände sig lurad över att förra årsmötets rekommendationer, vid ett eventuellt bifall, inte skulle få genomslagskraft".
Till rådsmötet kommer eventuellt Italien att lägga fram en resolution i linje med det svenska årsmötesbeslutet från 2006 medan Tyskland har lagt fram en resolution som är ännu mer restriktiv än den nuvarande abortpolicyn.
Beredningsgruppens förslag till beslut innebar att styrelsen skulle ges mandat att "innan eller under rådsmötet" dra tillbaka resolutionen. Men om styrelsen väljer att dra tillbaka resolutionen, så ska det vara med intentionen att lägga fram resolutionen på rådsmötet 2009. Dessutom gavs styrelsen i uppdrag att internationellt driva kravet att en konsekvensanalys av abortpolicyn görs och att det ska vara med utgångspunkt i Amnestys åtagande.

Årsmötet avslutades med ett föredrag av Owolabi Bjälkander om kvinnlig könsstympning i Sierra Leone. Nästa årsmöte kommer att hållas i Västerås 2008 och året därpå blir det Lund som har värdskapet för Amnestys 46:e årsmöte.

Text: Ulf B Andersson
Bild: Idah Klint och Sunita Rao

Läs mer:

Kraftfullt nej till tortyr (Amnesty Press om årsmötet under lördagen)

Läs ännu mer: Svenska Amnestys specialsidor om kvinnlig könsstympning

---

Några röster om årsmötet

Bo Lindholm, 77 år, distriktsombud och flyktingombud i Halland, från grupp 168 i Laholm. 39:e årsmötet (rekord i Sverige).

-Jag tyckte att årsmötet var ovanligt stillsamt och okontroversiellt.
Beredningsgrupperna funkande bra, vilket sparade tid i plenum. Jag var lite besviken på Hanna Roberts tal, hon pratade för mycket om terminologi och byråkrati. Jag hade velat höra om hennes visioner, vilka hon nämnde men inte gick in närmare på.

Karin Edström, 73 år, Simrishamn, femte årsmötet.

  • Jag tyckte att det var ganska många intressanta frågor. Jag tyckte att diskussionstorgen var bra och att det sedan gick till beredningsgrupperna. Det minskade långa diskussioner i plenum.
    Jag tyckte att det var för dyrt fika med tanke på att det finns många yngre studenter här som kanske inte har så mycket pengar.

Maria Johansson, 68 år, Västerås, andra årsmötet.

  • Jag tycker det har funkat bra med diskussionstorg och beredningsgrupper. Det är en bra struktur där alla kan komma till tals, det kan bli lite för stort om allt behandlas i plenum. Jag tyckte diskussionerna om abortresolutionen och ombudsmannafunktionen var intressanta. Det var många åsikter som fick komma till tals i två frågor som var lite komplicerade. Men de beslut som fattades till slut var bra tycker jag. Däremot saknade jag att ingen uppmärksammade Tage Danielsson. Linköping var hans hemstad och han var en av grundarna av Amnestyfonden. Dessutom står han som staty bara några hundra meter från årsmöteslokalen. Jag ser fram emot årsmötet nästa år i Västerås.

Mani Azizzadeh, 24 år, Boråsgruppen, andra årsmötet.

  • Jag var på förra årsmötet i Göteborg och det var bättre organiserat i jämförelse med Linköping. Då fanns det fler mötesplatser att träffas på, här går man lätt förbi varandra. Den motionen som jag tyckte var mest intressant var ombudsmannafunktionen, det fick mig att tänka till och jag tycker det är en bra idé. Men jag håller med om att förslaget behöver omarbetas.

Staffan Thore 23 år, Linköpingsgruppen, första årsmötet.

  • Det var stressigt till en början när vi skulle fixa allt men sen har det flytit på bra. Det har varit roligt med debatterna och att styrelsens förslag inte klubbas igenom direkt.

Text och bild enkät: Idah Klint och Sunita Rao

===

Beslut i korthet

Här presenterar vi några av de beslut som årsmötet fattade under söndagen.

I en motion om att undersöka farliga läkemedel** i världen föreslogs att Amnesty ska arbeta mot läkemedel som orsakar allvarliga, bestående men, är fosterskadande eller beroendeframkallande. Dessutom ville motionären att ha arbete kring hur läkemedelsskadades rättigheter ska tillgodoses.
Motionen förändrades på diskussionstorget och i beredningsgruppen men avstyrktes utan diskussion.

2003 beslöt Amnesty International att gå med i kampanjen Control Arms,** som drivs av bland andra Oxfam och nätverket IANSA. Syftet är att få stopp för den okontrollerade vapenhandeln genom en FN-konvention om vapenhandel. I en motion krävdes att den svenska sektionen skulle ansluta sig till den norska sektionens resolution till internationella rådsmötet i augusti om att göra Control Arms-kampanjen till en global kampanj inom Amnesty.
Med 25 röster mot 17 hade beredningsgruppen beslutat att avstyrka förslaget. Ingen väckte förslaget om att bifalla motionen vid plenumförhandlingen på söndagen och motionen avstyrktes utan diskussion.

Styrelsen hade lagt ett förslag om att inrätta en ombudsmannafunktion** inom Amnesty. Bakgrunden var att årsmötet 2005 hade beslutat att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag för intern klagomålshantering. En ombudsman skulle inrättas dit medlemmar skulle kunna vända sig med klagomål om diskriminering och kränkning. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att till årsmötet lägga fram ett förslag och styrelsen presenterade till årets årsmöte ett sådant förslag.

Enligt styrelsens förslag skulle en ombudsmannafunktion inom Amnesty rikta sig mot medlemmarna inom två områden; dels uppsökande där medlemmarna skulle informeras och utbildas vad det gäller diskriminering och trakasserier och dels ett förfarande dit medlemmar skulle vända sig om "de missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder".

En stor mängd förslag på förändringar kom på diskussionstorget och i beredningsgrupper, bland annat ville en del ha en annan beteckning än ombudsman, då detta ord inte ansågs könsneutralt. Även styrelseledamöter såg stora problem med ursprungsförslaget. Diskussionen i beredningsgruppen slutade med att förslaget återremitteras till styrelsen "för en omarbetning med hänsyn taget till de ändringsförslag som framkommit under årsmötet" och att styrelsen ska återkomma med ett nytt förslag.
Detta godtogs av årsmötet utan diskussion.

Den motion som hade lagts fram på lördagen om "Tydligare redovisningsregler för grupper/enheter**" godtogs efter en viss förvirrad diskussion. I fortsättningen ska beslutet från 1986 om att grupper/enheter som samlar in pengar i Amnestys namn upprätta bokslut som skickas in till sekretariatet senast 60 dagar efter kalenderårets slut.
Sektionens styrelse ges möjlighet att "frånta grupper/enheter som inte följer riktlinjerna rätten att bedriva insamling i Amnestys namn". Ungdomsgrupper rekommenderas att skicka in bokslut en gång per termin.

Årsmötet beslöt också att det i fortsättningen ska hållas beslutande årsmöten** med möjlighet att skicka in motioner varje år i stället för vartannat år. MR-konferenser behöver i fortsättningen inte läggas i samband med årsmöte.

===
Efter de val som förrättades på årsmötet ser styrelserna för sektionen och Amnestyfonden ut så här:

Sektionens styrelse

Ordförande för perioden 2006-2008
Christine Pamp

Kassör för perioden 2007-2009
Jörgen Qwist

Ordinarie ledamöter för perioden 2006-2008
Ida Burlin
Sune Montán
Åsa Vinge
Shirin Heidari
Lisa Moraeus
Anna Nilsdotter

Supppleanter för perioden 2007- 2008
Ebba Hagander
Maria Landenius

Amnestyfondens styrelse

Ordinarie ledamöter för perioden 2007-2009
Annika Flensburg
Ernesto Katzenstein
Mårten Bengtsson

Ordinarie ledamöter för perioden 2007-2008 (Fyllnadsval)
Katarina Hammarberg

Ordinarie ledamöter för perioden 2006-2008
Amelie Bendz
Maria Bexelius

Suppleanter för perioden 2007-2008
Anna Massarsch
Solveig Hauser

Granskningskommittén

Ordninarie ledamöter 2007-2008
Jan Nygren
Maria Eklund
Roland Kadefors

Suppleanter för perioden 2007-2008
Jenny Olausson

reportage | 2007-04-22