"Vi kan använda de dokument som EU har tagit fram"

reportage | 2009-03-15

Onsdagens seminarium från 09-nätverket tog upp möjligheten för Sverige att agera som ett föregångsland inom EU för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Organisationerna i 09-nätverket driver på politiker för att våldet ska tas upp som samhällsproblem under det svenska ordförandeskapet i EU, men under diskussionen tycks ansvaret skickas tillbaka till organisationerna.

Amnestyrapporten Fallet nedlagt berör våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.

Mäns våld mot kvinnor diskuteras i det tredje frukostseminariet, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, på Kulturhuset i Stockholm. Sverige har kommit en bit på vägen i arbetet med att förebygga våldet, men det är fortfarande ett stort samhällsproblem. Vissa framsteg har gjorts inom den svenska sjukvården med exempelvis en enhet för akutvård för våldtagna i Stockholm. Katarina Bergehed på Amnesty anser att man ska erkänna de framgångar Sverige har haft i frågan om jämställdhet.
- Men jämställdheten tycks göra halt vid tröskeln till våra privata hem, tillägger hon.

På seminariet tar Katarina Bergehed upp rapporten Fallet nedlagt, där Amnesty belyser problemet med en bristande rättstrygghet vad gäller våldtäkt och sexuellt våld i Sverige. Det är endast 12 procent av de våldtäkter som anmäls som leder till åtal, vilket innebär en straffrihet för många förövare. Bemötandet av utsatta kvinnor och utredningar av sexuella våldsbrott är också bristfälliga.
- Många kvinnor som vi möter upplever att de blir ifrågasatta och inte trodda när de möter polisen, säger Olga Persson på Team för våldtagna.

Förutom brister i rättsprocessen konstateras det i rapporten att det förebyggande arbetet mot våldtäkt och sexuellt våld är eftersatt och måste stärkas samt utvecklas. Sverige har en handlingsplan för att arbeta mot våldet och detsamma finns inom EU.
- Vi måste försöka använda de dokument som EU faktiskt har tagit fram, säger Åsa Regnér som är generalsekreterare på RFSU. Även om papper i sig inte förändrar verkligheten.
Carina Hägg (S) instämmer i att internationella dokument och resolutioner bör användas som konkreta redskap för att jobba med frågor som sexuellt våld mot kvinnor. Hon anser att det är avgörande för att Sverige ska kunna få tyngd och möjlighet i arbetet.

- EU:s riktlinjer för mäns våld mot kvinnor utgör ett starkt dokument, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Ulrika Karlsson (M) anser att den svenska handlingsplanen kan bidra till arbetet mot våld utanför nationsgränserna.
- Jag tror vi kan ta med oss våra erfarenheter ut i Europa, säger hon men betonar att lagstiftning är en nationell angelägenhet.
Mäns våld mot kvinnor är inte en av regeringens prioriteringar under ordförandeskapet och regeringsrepresentanten Ulrika Karlsson påpekar att arbetet mot sexuellt våld inte bara bör ske under ordförandeskapet. Dock anser den socialdemokratiska oppositionspolitikern att det just under ordförandeskapet är ett lämpligt tillfälle att sätta frågan på dagordningen i EU.
- Det vore bra att driva detta då, säger Carina Hägg.

De båda politikerna framhåller att det är genom samarbete med organisationer som arbetet mot det sexuella våldet går framåt.
- Men det är fortfarande långt kvar till implementering, tillägger Carina Hägg och understryker vikten av att politikerna inte lämnas ensamma med ansvaret att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
- Det är en väldigt viktig fråga. Jag ställer gärna upp om det anordnas fler forum för dessa frågor, säger Ulrika Karlsson, utan att nämna någon regeringsstrategi för att få upp frågan på dagordningen under det svenska ordförandeskapet i EU.

De organisationer som bildar 09-nätverket fortsätter att driva dessa frågor inför ordförandeskapet med sin seminarieserie. Onsdagen den 18 mars diskuteras den 15 år gamla Kairodeklarationen, som berör människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Den antogs vid FN:s befolkningskonferens 1994 och anses fortfarande vara kontroversiell då den betonade kvinnors rättigheter.

Text och foto: Hanna MI Jakobson

Tidigare seminarier:

Kvinnorättsaktivisters säkerhet- en paradox mellan synlighet och låg profil (Amnesty Press 6 mars 2009)

Debatt om diskrimineringsdirektiv – positiva politiker och passiv praktik (Amnesty Press 19 februari 2009)

reportage | 2009-03-15