Mödradödlighet drabbar en kvinna varje minut

reportage | 2009-05-01

Mödradödlighet är det första området som ska tas upp i Amnestys nya globala kampanj Fattigdom - en rättighetsfråga. Under Amnestys årsmöte illustrerades kampanjen av aktivister som radade upp sig med uppstoppade gravidmagar. En trumma ljöd en gång i minuten, som signalerade hur ofta en kvinna dör i samband med graviditet, och varje gång föll en av de uppradade aktivisterna till marken.**

Gabriella Grindbo deltog i aktionen om mödradödlighet.

Aktionen som utspelade sig under årsmötet kompletterades med ett seminarium om den kommande kampanjen.
- Amnestys förståelse av fattigdom kommer att utgå från hur fattiga människor själva upplever sin situation och dess villkor, säger kampanjsamordnaren Katarina Bergehed från årsmötets talarstol. Organisationen kommer därmed inte definiera fattigdom i ekonomiska termer, i jämförelse med exempelvis Världsbanken som beräknar fattigdom utifrån hur många dollar personer lever på per dag, utan ser snarare fattigdom som avsaknad av mänskliga rättigheter. Kampanjen fokuserar på rättigheternas odelbarhet samt ömsesidiga beroende. Därmed kommer en samling rättigheter uppmärksammas i tematiska projekt.

Det inledande temat berör mödradödlighet samt sexuella och reproduktiva
rättigheter och kommer uppmärksammas globalt under 2009 och 2010. Varje minut avlider en kvinna i mödradödlighet och ytterligare 20 kvinnor skadas svårt eller blir allvarligt sjuka. Totalt beräknar FN att omkring en halv miljon kvinnor varje år dör i samband med graviditet eller förlossning.
- Detta sker helt i onödan, de flesta fallen går att förhindra, säger Katarina Bergehed.
Orsakerna är en rad människorättskränkningar såsom diskriminering vad gäller tillgång till vård. Men även förekommandet av barn- och tvångsäktenskap, könsstympning samt sexuellt våld. Amnesty kommer fokusera på tillgång till akut mödra- och förlossningsvård och borttagandet av hinder såsom avgifter för sjukvård eller transport till sjukhus.

En Amnestyaktivist gestaltar de kvinnor som drabbas av mödradödlighet.

Kampanjen kommer även betona att fattigdom inte främst är en fråga om resurser utan ofta ett resultat av politiska beslut och prioriteringar från makthavare. När det gäller mödradödlighet innebär regeringars försummelser och diskriminering, av kvinnors rätt till liv och hälsa, kränkningar i en massiv
skala.
- Problemet är att kvinnor inte har tillräcklig status eller anses viktiga nog att rädda, påpekar Katarina Bergehed.

Amnesty kommer att belysa människorättskränkningar i specifika länder vilket inleds med Sierra Leone och följs av Burkina Faso och USA. Enligt Sierra Leones lagstiftning ska mödravården vara gratis vilket dock inte är fallet i praktiken.
- Ett stort problem i landet är att sjukvårdspersonalen är underbetald och att förlossningspriset är en förhandlingsfråga mellan patienten och sjukvården, säger Katarina Bergehed.
Hon fortsätter att berätta om gravida kvinnor som inför förlossningen även får bekosta basal vårdutrustning så som plasthandskar och nålar för eventuell bedövning. Detta skapar rädsla bland många kvinnor och deras familjer vilket gör att många inte söker vård överhuvudtaget.

Louise Sundström med kampanjmaterial i quiz-format.

Amnestys globala kampanj mot den utbredda mödradödligheten inleds den 30 maj och kommer rikta sig till nationella regeringar, men även andra inflytelserika aktörer så som givarländer och multilaterala organisationer. Samma dag startar Amnestys försök till folkbildning om mödradödlighetens omfattning genom belysande aktioner och quiz-frågor om mödradödlighet, i samma anda som visades upp på årsmötet i Lund.

Text och foto: Hanna MI Jakobson

Läs mer om årsmötet:

Amnesty inför stora förändringar (Amnesty Press 25 april 2009)

Vad tycker du om årsmötet i Lund? (Amnesty Press 26 april 2009)

Het fråga vid årsmötet: Icke-medlemmars framtida roll (Amnesty Press 27 april 2009)

reportage | 2009-05-01